แผนการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                รหัส ง 33203 วิชาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว(งานช่าง)                      หน่วยการเรียนรู้ที่  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                             ช่วงชั้นที่   3

เรื่อง  เครื่องมือวัด                                                                  เวลา    2  ชั่วโมง         

…………………………………………………………………………………………………………สาระสำคัญ  เครื่องมือวัด เป็นเครื่องมืออันดับแรกที่ช่างไม้ต้องใช้ เพราะ   ใช้   ทำ หน้าที่   วัด  กะ  ขนาด     ต่างๆของไม้ทางด้านความหนา ความกว้าง ความยาวของไม้ เครื่องมือวัดมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ที่จำเป็นต้องใช้

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 2.1 นักเรียนสามารถบอกวิธีใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางช่างไม้ได้

3. เนื้อหาสาระ  ศึกษาใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือดังนี้

 1.  ฉากตาย                           2.  ฉากเป็น                           3.  ตลับเมตร

 4.  ฉากรวม                          5. ระดับน้ำและลูกดิ่ง

4. กิจกรรมการสอน

4.1 กระบวนการสร้างความเข้าใจ

             4.2 การดำเนินการสอน 

4.2.1 สังเกตและตระหนัก

4.2.1.1 นักเรียนสังเกตสื่อต่างๆที่ครูนำมาให้ดู เช่นฉากเป็น ฉากตาย ตลับเมตร และลูกดิ่ง

4.2.1.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

4.2.2  วางแผนปฏิบัติ

                          4.2.1.1แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  8-10 คนแต่งตั้งประธานเลขาประจำกลุ่ม

                           4.2.2.2  ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม รับใบกิจกรรมที่ 1ที่ครูและฟังคำชี้แจงให้ทราบถึงแนวการศึกษาเอกสารใบความรู้ตลอดถึงการปฏิบัติหลังจากการศึกษา

4.2.3     ลงมือปฏิบัติ

              4.2.3.1 ประธานรับใบความรู้ที่ 1.1 -1.5

              4.2.3.2 ประธานกลุ่มนำคำชี้แจงมาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มได้รับทราบ

4.2.4     พัฒนาความรู้ความเข้าใจ

       

     4.2.4.1 ให้นักเรียนในกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้เรื่องการวัด  ช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้ลงในสมุด

              4.2.4.2 ครูสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่มและคอยชี้แนะให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่มที่มีข้อสงสัย

              4.2.4.3 นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานจากการที่ได้ศึกษาโดยกลุ่มที่1 รายงานเรื่องฉากตาย

              4.2.4.4 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ซักถามเมื่อตัวแทนกลุ่มรายงานจบ

              4.2.4.5 ครูแจ้งผลการรายงาน                                                                              

 4.2.5     สรุป                              

4.2.5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป เรื่องการใช้เครื่องมือวัดทางงานไม้ 

                                  4.2.6  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

5. สื่อการเรียนการสอน

                                   5.1 ใบกิจกรรมที่ 1

                                   5.2  ใบความรู้ เรื่อง เครื่องมือวัดงานไม้

                                   5.3   แบบทดสอบที่ 1

                                   5.4   เครื่องมือวัดงานไม้

6.การวัดผลและประเมินผล

                                    6.1 การวัดผลประเมินผล

                                    6.2 วัดโดยการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานกลุ่ม

                                    6.3 วัดโดยการสังเกตการรายงาน

7.กิจกรรมเสนอแนะ

  7.1 ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ท

8.ความคิดเห็นผู้บริหาร /หัวหน้ากลุ่มสาระ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………           

                                                                                      ลงชื่อ…………………………………………….                                                                                                                                                               (………………………………………………)

 

 

 

 

9. บันทึกหลังสอน

                                                ผลการสอน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.ปัญหา / อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                       ลงชื่อ………………….  ผู้สอน

                                                                                         ( นายนิคม เกียรตินิยมดี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (เวลา 5 นาที)

วิชา งานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  (ง 33203 ) เรื่องเครื่องมือวัด

ชื่อ…………………………………                                               ชั้น………………….เลขที่…………………………

คำสั่งให้ตอบคำถาม โดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.เครื่องมือที่ใช้วัดระยะหรือขนาดของวัตถุได้แก่ข้อใด  ?              

    ก. ไม้บรรทัด

   ข. ฉากตาย

   ค. ตลับเมตร

   ง.  ฉากเป็น

2. เครื่องมือข้อใดที่ใช้ตรวจสอบการได้ฉากของไม้

    ก.  ฉากเป็น

    ข.  ฉากตาย

    ค. ฉากรวม

  ง.  บรรทัดชนิดพับได้

3.จากคำตอบข้อที่( 2 )ควรใช้เครื่องมือข้อใดตรวจสอบการได้ฉาก

     ก.  ข้อ ก.

     ข.   ข้อ ข.

     ค.   ข้อ ค.

     ง.    ข้อ ง.

4. ข้อใดที่ไม่ใช่กฎความปลอดภัย ?

     ก.   รายงานให้ครูทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

     ข.    ห้ามวิ่งเล่นหยอกล้อกันในโรงฝึกงาน

     ค.    รีบนำเครื่องมือมาใช้ก่อนตรวจสภาพ

     ง.     รักษาพื้นโรงงานให้สะอาดอยู่เสมอ

5.  ข้อใดสำคัญที่สุดในการใช้เครื่องมือ?

     ก.  หลังใช้ควรชโลมน้ำมันทุกครั้ง

     ข.  ใช้เครื่องมือให้ถูกหน้าที่การใช้งาน

     ค.   ตรวจสภาพเครื่องมือก่อนใช้

      ง.  ควรระวังเมื่อใช้เครื่องมือชำรุด

 

6. ถ้าต้องการตรวจดูไม้ที่ไสว่าตรงและเรียบหรือไม่ควรใช้เครื่องมือข้อใดตรวจสอบ ?

   ก.  ตลับเมตร

   ข.  ฉากตาย

   ค.  เลื่อย

   ง.  กบ

7.การใช้เครื่องมือผิดหน้าที่มีความหมายตามข้อใด

   ก.  ใช้ตลับเมตรวัดเหล็ก

   ข.  ใช้ฉากวัดระยะสั้นๆ

   ค.  ใช้เลื่อยลันดาตัดอลูมิเนี่ยม

   ง.  ใช้ปากกาจับยึดไม้ขณะตัด

8.  เครื่องมือในข้อใดใช้ตรวจสอบในแนวดิ่ง ?

   ก.  ระดับน้ำ

    ข.  ลูกดิ่ง

    ค.  ฉากเป็น

     ง.  ฉากรวม

9.  จากรูปเป็นการใช้เครื่องมือข้อใด

           ก. ฉากเป็น

           ข. ฉากตาย

                                 ค. ฉากรวม

                                 ง. ระดับน้ำ

10. ควรปฏิบัติตามข้อใดก่อนเข้าโรงฝึกงาน ?

     ก. รีบนำเครื่องมือออกมาใช้

     ข.  วิ่งเล่นหรือหยอกล้อให้สนุกก่อน

     ค.  รีบซ่อมเครื่องมือก่อนผู้ควบคุมทราบ

     ง.  เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน (เวลา 5 นาที)

วิชา งานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  (ง 33203 )                                                       เรื่องเครื่องมือวัด

ชื่อ…………………………………                                               ชั้น………………….เลขที่…………………………

                คำสั่งให้ตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.เครื่องมือที่ใช้วัดระยะหรือขนาดของวัตถุได้แก่ข้อใด  ?              

    ก. ไม้บรรทัด

   ข. ฉากตาย

   ค. ตลับเมตร

   ง.  ฉากเป็น

2. เครื่องมือข้อใดที่ใช้ตรวจสอบการได้ฉากของไม้

    ก.  ฉากตาย

    ข.  ฉากเป็น

    ค. ฉากรวม

  ง.  บรรทัดชนิดพับได้

3. จากคำตอบข้อที่ ( 2 ) ควรใช้เครื่องมือข้อใดตรวจสอบการได้ฉาก

     ก.  ข้อ ก.

     ข.   ข้อ ข.

     ค.   ข้อ ค.

     ง.    ข้อ ง.

4. ข้อใดที่ไม่ใช่กฎความปลอดภัย ?

     ก.   รักษาพื้นโรงฝึกงานให้สะอาดอยู่เสมอ

     ข.    ห้ามวิ่งเล่นหยอกล้อกันในโรงฝึกงาน

     ค.    รีบนำเครื่องมือมาใช้ก่อนตรวจสภาพ

     ง.    รายงานให้ครูทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

5.  ข้อใดสำคัญที่สุดในการใช้เครื่องมือ?

     ก.  หลังใช้ควรชโลมน้ำมันทุกครั้ง

     ข.  ใช้เครื่องมือให้ถูกหน้าที่การใช้งาน

     ค.   ตรวจสภาพเครื่องมือก่อนใช้

    ง.  ควรระวังเมื่อใช้เครื่องมือชำรุด

 

 

 

 

 

6. ถ้าต้องการตรวจดูไม้ที่ไสว่าตรงและเรียบหรือไม่ควรใช้เครื่องมือข้อใด ?

   ก.  ตลับเมตร

   ข.  ฉากตาย

   ค.  เลื่อย

   ง.  กบ

 7. การใช้เครื่องมือผิดหน้าที่มีความหมายตรงตามข้อใด ?

   ก.  ใช้ตลับเมตรวัดเหล็ก

   ข.  ใช้ฉากวัดระยะสั้นๆ

   ค.  ใช้เลื่อยลันดาตัดอลูมิเนี่ยม

   ง.  ใช้ปากกาจับยึดไม้ขณะตัด

8.  เครื่องมือในข้อใดใช้ตรวจสอบในแนวดิ่ง ?

   ก.  ระดับน้ำ

    ข.  ลูกดิ่ง

    ค.  ฉากเป็น

     ง.  ฉากรวม

9.  จากรูปเป็นการใช้เครื่องมือข้อใด ?

                            ก. ฉากเป็น

                            ข. ฉากตาย

                            ค. ฉากรวม

                                            ง. ระดับน้ำ

10. ควรปฏิบัติตามข้อใดก่อนเข้าโรงฝึกงาน ?

     ก. รีบนำเครื่องมือออกมาใช้

     ข.  วิ่งเล่นหรือหยอกล้อให้สนุกก่อน

     ค.  รีบซ่อมเครื่องมือก่อนผู้ควบคุมทราบ

     ง.  เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: